Disclaimer

Email Disclaimer:

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or legal entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please notify the sender or delete the message from your system. Be informed that message may contain confidential information of its sender or recipient(s) of this message and not authorised disclosure, copying, printing or forwarding of it or its attachments is strictly prohibited.

Отказ от отговорност:

Този имейл и всички файлове, прикрепени към него, са поверителни и са предназначени единствено за ползване от физическото или юридическото лице, до което са изпратени. Ако сте получили това писмо по погрешка, моля, уведомете подателя или изтрийте съобщението от системата си. Имайте предвид, че съобщението може да съдържа поверителна информация на неговия подател или на получателя/ите на съобщението и неоторизираното оповестяване, копиране, разпечатване или препращане на съобщението или приложенията към него е строго забранено.